image1 image1 image1 image1 image1

Przyjęcia do DPS

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie związane jest z wydaniem trzech decyzji administracyjnych: decyzji o skierowaniu wydanej przez gminę właściwą dla danej osoby, decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie oraz decyzji o odpłatności.

 

Ponadto potrzebne są następujące dokumenty:

 • postanowienie Sądu Rodzinnego (gdy chodzi o umieszczenie osoby małoletniej),

 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,*

 • prośba osoby zainteresowanej przyjęciem, rodziców lub opiekuna prawnego,

 • wywiad środowiskowy,

 • opinia dotycząca sprawności,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia,

 • wyniki badań lekarskich,

 • wypisy ze szpitala,

 • zaświadczenie lub opinia psychologa,

 • zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi)

 • aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający źródło dochodu rodziny i dziecka,

 • akt urodzenia,

 • dowód osobisty*,

 • potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego,

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

 • świadectwa szkolne,

 • fotografie – 4 szt.

 

Dokumenty oznaczone gwiazdką mają charakter fakultatywny, uzależniony od stanu faktycznego

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety